Plantation Jamaica 17 År, 2003, 49,5 %

898,00 DKK